ipf

Inwest Profil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bajdy 206, 38-471 Wojaszówka realizuje projekt:
Umiędzynarodowienie działalności firmy Inwest-Profil poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji.

Zadanie realizowane jest w ramach programu:
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.02.00-18-0019/16-00

Wartość projektu, w tym:
kwota brutto 24600,00
kwota netto 20000,00
wartość wydatków kwalifikowanych 20000,00

Projekt dotyczy realizacji usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów istniejących w ofercie firmy Inwest - Profil na rynki zagraniczne i obejmie:
a) analizę możliwości eksportowych poprzez zbadanie produktów firmy oraz ocenę pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych,
b) zbadanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
c) analizę narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych pod kątem użyteczności w branży Wnioskodawcy,
d) analizę dotychczasowej działalności Firmy w celu dostosowania do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki etc.)
e) analizę możliwych źródeł zewnętrznego finansowania (zwrotnego i bezzwrotnego) działalności eksportowej,
f) opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego dokumentu „Model biznesowy internacjonalizacji".  

       

Menu
Oferta

katalog pl 

drzwi

bramy

 
 
Inwest-Profil
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
38-471 Wojaszówka, Bajdy 206
tel. +48 (13) 43 858 75, +48 (13) 43 855 80
fax +48 (13) 43 850 38

e-mail: biuro@inwestprofil.pl